پیرووات کینازPKM2) M2)

سرطان کولورکتال (سرطان روده بزرگ) سومین سرطان شایع و دومین سرطان کشنده دنیاست. این سرطان مسئول یکی از هر ۱۰ مورد جدید سرطان و مرگ و میر ناشی از آن در جهان می باشد.

غربالگري سرطان کولورکتال باعث کاهش مرگ و مير ناشي از سرطان شده و در مقايسه با عدم انجام غربالگري در کشورهاي با درآمد متوسط و بالا مقرون به صرفه مي باشد. عليرغم وجود شواهد نشاندهنده تاثير غربالگري بر کاهش شيوع و مرگ و مير ناشي از سرطان، به اندازه کافي از اين روش استفاده نشده و تنها بخش کوچكي از جمعيت هدف در جهان تحت غربالگري قرار مي گيرند و در مناطق انجام دهنده غربالگري ، اجراي آن نامناسب است . بدليل اين محدوديت ها در سا لهای اخير توجه بسياري به يك تومور مارکر جديد به نام پيرووات کيناز  M2  ( PKM2 شده است که قابل اندازه گيري در خون و مدفوع بوده و در مقايسه با تومور مارکرهای تأييد شده حساسيت برابری در بسياري از سرطانها مثل سرطان پانكراس، معده و کولورکتال دارد .