کارگاه های آموزشی

کارگاه های آموزشی
یکی از اهداف گروه روژان بیوتک توجه به آموزش و افزایش توان علمی پژوهشگران جوان و دانشجویان از طریق انتقال دانش فنی و تجربیات محققان خود به آنها می باشد. بدین منظور برگزاری دوره های آموزشی عمومی و تخصصی برای محققان علوم زیستی، بیوتکنولوژی، کشاورزی، پزشکی ،پیراپزشکی و علوم ورزش ، یکی از اولویت های مهم ما می باشد.