اعضای هیئت علمی

 • دکتر محمد جواد رسایی

  دکتری تخصصی بیوشیمی
  رزومه
  1

 • پریا عبدالهی

  کارشناس ارشد بیولوژی-سلولی تکوین

 • بابک فرشید

دانشجوی دکتری بیوتکنولوژی

 • مسعود ملک

دانشجوی دکتری بیوتکنولوژی