اعضای هیئت علمی

 • دکتر محمد جواد رسایی

  دکتری تخصصی بیوشیمی
  رزومه
  1

 • پریا عبدالهی

  کارشناس ارشد بیولوژی-سلولی تکوین
  رزومه