حمایت از اجرای پژوهش ها و مطالعات پژوهشگران

شرکت پژوهشی و تولیدی روژان آزما به منظور ارایه خدمات پژوهشی در حوزهای علوم پایه و کاربردی علوم زیستی از جمله، بیوشیمی، بیوشیمی ملکولی، زیست فناوری و کاربردهای آن در رشته های تحصیلی مختلف مانند تربیت بدنی، بیوشیمی، زیست شناسی سلولی و ملکولی و ژنتیک ، آزمایشگاه های مجهزی ایجاد کرده است.این مرکز قادر به انجام تمامی سنجشهای بیوشیمیایی و ملکولی، اندازه گیری کمی و کیفی ژنهای دارای ارزش بالینی و پژوهشی، کولونینگ ژن، تولید پروتیین نوترکیب، تولید آنتی بادی پلیکلونال و منوکلونال، سنجشهای بافت شناسی ایمونوهیستوشیمی ، ایمونوسایتوشیمی و همچنین کشت سلول برای فعالیتهای پژوهشی میباشد.

درضمن باستحضار میرساند تعداد محدودی کیت پژوهشی سفارش سال گذشته موجود میباشد که با قیمت خرید برای سنجش نمونه های پژوهشی مورد نظر شما،مورد استفاده قرار میگیرد.

شماره تماس:02636760654

Catalogue research laboratory(1)_Page_1Catalogue research laboratory(1)_Page_2