کاربرد سازواره های میکروفلوئیدیکی در سنجش و جداسازی عوامل

سازواره های میکروفلوئیدیک یا میکرو سیال از جمله ساختار هایی هستند که در آنها از کانالهایی با قطر میکرومتر برای انتقال و مدیریت سیال در جهت مورد نظر استفاده میشود . این سیالات میتوانند به ترتیبی مدیریت شوند که در جدا سازی یا  خالص سازی مولکول های ارزشمند، و یا تشخیص و سنجش آنها  مورد استفاده قرار گیرند:

مطالعه تحقیقات

– یا برای بررسی رفتار یک بافت یا حتی ارگان بر روی چیپ مورد استفاده قرار گیرند:

مطالعه تحقیقات

– کاربرد سوم و پر اهمیت این سازواره ها  در تشخیص بالینی است که در سالهای اخیر مورد توجه زیادی قرار گرفته است.
شرکت پژوهشی تولیدی روژان آزما نیز در سالهای  اخیر  در حوزه مذکور اقدامات و پژوهش هایی انجام داده است و بزودی شاهد ساخت و تولید محصولات متعدد تشخیصی در حوزه میکروفلوئیدک خواهیم بود.