مجوز های تولید

3
iso9001
new GMP
new13485
covid ag new (1)
ctni402
FOB
LH
drug
midstream02
hCG
multi-drug
multidrug-peyvast
MDMA-parvaneh (1)
trl-parvane (1)
BAR-parvaneh (1)
PCP
Multi drug new
h.pylori-parvaneh