مجوز های تولید

3
iso9001
new GMP
new13485
covid ag new (1)
ctni- parvane (1)
FOB
LH
drug
hCG
hCG
multi-drug
multidrug-peyvast
MDMA-parvaneh (1)
trl-parvane (1)
BAR-parvaneh (1)
PCP
multi-drug
h.pylori-parvaneh