مدل دیابتی

دیابت، شایعترین ناهنجاري متابولیکی غدد درون ریز بدن است که با هیپرگلایسمی ناشی از نقص در ترشح و عملکرد انسولین مشخص میشود به دلیل اهمیت این بیماري، تلاش هاي زیادي براي بررسی این بیماري تا کنون صورت گرفته است. تحقیقات روي دیابت در انسانها به دلیل ملاحظات اخلاقی محدود است و به کارگیري مدل هاي حیوانی براي بررسی هرچه بهتر این بیماري ضروري و مفید است. توجه به این نکته لازم است که هیچ یک از مدلهاي حیوانی را نمیتوان دقیقاٌ با مدل انسانی معادلسازي کرد اما میتوان با استفاده از آنها به بینش هاي جدید و سودمندي درباره دیابت انسانی دست یافت. برجسته ترین عوامل شیمیایی دیابت زا که در تحقیقات آزمایشگاهی روي مدل هاي حیوانی همچون موش و رت بکار میروند آلوکسان (ALX )و استرپتوزوتوسین (STZ )میباشند. هردوي آنها به طور انتخابی و با مکانیسمهاي متفاوتی باعث تخریب سلول بتا پانکراس میشوند و در نتیجه سبب ایجاد دیابت در حیوانات آزمایشگاهی میشوند.

 

شرکت دانش بنیان پژوهشی- تولیدی روژان آزما در زمینه ایجاد مدل های مختلف حیوانی و همچنین انجام آزمایش های مختلف و مشارکت در انجام پروژه های دانشجویی و تهیه کیت های تخصصی و تحقیقاتی ، آماده ارائه خدمات می باشد.

دانلود