مدل MS

بيماري مالتيپل اسكلروزيس ( MS)

بیش از ۲/۵ میلیون  نفر در سراسرجهان به مالتیپل اسكلروزيس ( MS )مبتلا هستند. اين بیماري

سالیانه هزينه هاي سنگیني بر خانواده هاي مبتلايان و سازمانهاي بیمه اي و درماني كشور تحمیل ميكند.

مالتیپل اسكلروزيس بیماري خودايمني مزمن است كه با التهاب دمیلینه كننده  ماده سفید  سیستم اعصاب

مركزي( CNS) همراه است .

شرکت دانش بنیان پژوهشی- تولیدی روژان آزما در زمینه ایجاد مدل های مختلف حیوانی و همچنین انجام آزمایش های مختلف و مشارکت در انجام پروژه های دانشجویی و تهیه کیت های تخصصی و تحقیقاتی ، آماده ارائه خدمات می باشد.

دانلود