پژوهش های انجام شده

تهیه پادکن های نوترکیب پروتئین سطحی ویروس کرونا (SARS-COV-2) به عنوان عامل محرک سیستم ایمنی

دانلود پژوهش

Recombinant subunits of SARS-CoV-2 spike protein as vaccine candidates to elicit neutralizing antibodies

دانلود مقاله