پیام دکتر محمد جواد رسایی

به نام خداوند جان و خرد                                            کز این برتر اندیشه بر نگذرد

دانشگاه محلی برای ارتقاء توانمندی ها و تحقق آرمان های یک ملت است . فرزندان و جوانان یک ملت آینده های مجسم فردا در امروز زندگی و حیات یک جامعه پویا و زنده هستند . دانشگاه مکانی است که باید توان فکری ، نظری و عملی این نیروهای بالقوه به فعل تبدیل شود . دانشگاه های نسل اول صرفا در کار آموزش بودند .آموزش به خودی خود ارزش و گستره وسیعی دارد. اما بزودی روشن شد که دانشگاه محل تولید علم و گسترش آن نیز هست و جوامع بشری نمی تواند به یافته های علمی برخی استثناء ها اکتفا کنند و نیاز جامعه بشری بسیار بیش از اینها است. لذا تولید دانش مستلزم و مساوی با گسترش پژوهش نیز برآورد گردید. بزودی البته دهها هزار پروژه پژوهشی در سطح دانشگا ه های جهان بدست دانشمندان و دانش پژوهان خوش نیت فعال شد و میلیونها گزارش علمی تولید و به جامعه بشری ارائه گردید . لذا نسل جدیدی از دانشگاه ها متولد شدند که به دانشگا ه های پژوهشی یا نسل دوم معروف شدند . بزودی البته روشن شد که بشر نیاز به محصولات مبتنی بر دانش دارد لذا به سرعت دانشگا ه ها به عنوان اصلی ترین نهادهای بر طرف کننده نیاز جامعه خود را در معرکه تغییر صورت بندی اقتصاد جهانی یافتند و در یک پوست اندازی سریع به دانشگاه های کار آفرین که نقش خود را به عنوان معبر و گذر برای جهت دهی اقتصادهای ملی و بین المللی در یافته بودند تغییر یافتند. کشور های جهان اول در این امر پیشگام بودند و میوه این پیشگامی را با تمامی شیرینی چیده و خود را در عرصه های اقتصادی دانش بنیان دهها سال جلو انداختند .امروز ماییم و همان راه رفته . باید عقب افتادگی خود را در یک حرکت جهشی جبران کنیم . نمی توانیم از روشهای جاری استفاده کنیم باید از روشهای نواورانه استفاده شود تا عقب افتادگی تاریخی در این بخش جبران گردد. برگزاری نشست هایی با هدف تبیین راهکار گذر از این پیچ تاریخی برای دست اندر کاران این برنامه و هم فاز کردن کلیه نقطه نظرات از اهمیت بالایی برخوردار است . خوشبختانه هنوز همت های بلند هستند ، هنوز نور امید در دلها روشن است باید از این فرصت استفاده کرد .

از همه همفکران برای حضور و ارائه راهکار و پی گیری مطالبات دعوت صمیمانه بعمل میاید .

دکتر محمد جواد رسایی