استخدام

به یک نفر نیروی کار فعال در زمینه کارهای پژوهشی نیازمندیم.

مدرک تحصیلی مورد نیاز:  کارشناس ارشد ویروس شناسی

ساکن کرج

ارسال رزومه: rojanbiotech@gmail.com

تماس: 02634760654 از ساعت ۹ صبح الی ۱۵