اعضای هیئت علمی

 • دکتر محمد جواد رسایی

  دکتری تخصصی بیوشیمی
  رزومه
  1

 

 • غلامرضا به روزی

دانشجوی دکتري تخصصي Ph.D. بیولوژی مولکولی-سلولی

رزومه

 

 

 • مجید آسیابانها

  دانشجوی دکتری تخصصی بیوشیمی بالینی
  رزومه

2

 

 

 

 • مرجان همت یار

  دانشجوی دکتری تخصصی شیمی
  رزومه

 

 

 

 

 • پریا عبدالهی

  کارشناس ارشد بیولوژی-سلولی تکوین
  رزومه

 

 

 

 

 • نسیم شاه حمزه ای

کارشناس ارشدبیوشیمی بالینی
رزومه

nasim pic2

 

 

 

 

 

 • نازنین وزیری تبار

  کارشناس ارشدبیوشیمی بالینی
  رزومه