اعضای هیئت مدیره

  • علی اکبرعبدالهی

    رئیس هیئت مدیره

 

  •  محمد جواد رسایی

    نایب رئیس هیئت مدیره

 

  • بابک فرشید

    مدیرعامل