برگزاری جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان البرز باحضور معاون محترم استانداری البرز و مدیران کل استان

1
2
3
4
5
6