بیان انواع پروتیین های نو ترکیب

بیان پروتئین در باکتری ها

به دلیل ساده بودن روش و کم هزینه بودن، معمول ترین سیستم بیانی مورد استفاده برای پروژه های تحقیقاتی میزبان باکتریایی می باشد. تولید مقادیر کافی از پروتئین های نوترکیب در میزبان باکتریایی اغلب زمان بر بوده و نیاز به تلاش و کار فراوان دارد، بخصوص زمانی که پروژه از قطعه ای از توالی ژنی شروع شده باشد. گروه پژوهشی روژان بیوتک با استفاده از محققان با تجربه می تواند شما را در سرعت بخشیدن به انجام پروژه مورد نظرتان در این زمینه یاری نماید.

بیان پروتئین در مخمر

سیستم بیانی مخمر اقتصادی ترین سیستم بیانی یوکاریتی هم برای پروتئین های ترشحی و هم برای پروتئین های درون سلولی می باشد. این سیستم برای تولید مقادیر زیاد پروتئین های نوترکیب یوکاریوتی بسیار ایده آل است. در سیستم بیانی مخمری، سویه هایی که توانایی تولید پایدار و با دوام پروتئین نوترکیب را دارند انتخاب می شوند و نیز این سیستم تولید مقادیر زیاد پروتئین را برای محققان ممکن می کند. استفاده از این سیستم همچنین سبب کاهش چشمگیر در هزینه ها و زمان می گردد.

فواید سیستم بیانی مخمر

  • ترانسفورماسیون پایدار
  • تولید مقادیر زیاد پروتئین نوترکیب
  • دارا بودن تغییرات پس از ترجمه موجود در پروتئین های یوکاریوتی
  • ترشح پروتئین مورد نظر به محیط کشت و در نتیجه کم کردن پروسه های مورد نیاز برای تخلیص