سایتوکاین ها

با سلام11

پژوهشگر محترم همانطور که میدانید سلولهای  T و APC مولکولهایی را تولید می کنند که  آنها را تحت عنوان سایتوکاین می نامیم.سایتوکاین ها را بعنوان هورمون سیستم ایمنی نام می برند. سایتوکاین ها بر اساس ساختمان و عملکرد در 5 گروه طبقه بندی می شوند:
  • اینترلوکین ها: از اینترلوکین 1تا25
  • اینترفرون ها: شامل اینترفرون های آلفا، بتا و گاما
  • فاکتور نکروز کننده تومور: شامل TNFa و NGF
  • فاکتور رشد: شامل EGF و NGF
  • Colony Stimulating Factor(CSF): شامل G-CSF(گرانولوسیت)، M-CSF(مونوسیت) و GM-CSFمی باشند.
شرکت دانش بنیان پژوهشی-تولیدی روژان آزما در زمینه انجام آزمایش های مختلف همچنین مشارکت و انجام پروژه های دانشجوویی، و تهیه کیت های تخصصی، آماده ارائه خدمات میباشد.

                                                                                                               دانلود