سنتز cDNA

rna-dna2
یکی از شاخه های علم بیولوژی مطالعه Transcriptomics سلول های مختلف تحت شرایط متفاوت و بررسی میزان و نوع بیان ژن های مختلف می باشد. از روش ها و مراحل مهم در پروژه های بیولوژی ملکولی استخراج یک ملکول RNA خاص و یا کل RNA از سلول های پروکاریوتی، یوکاریوتی و یا ویروس ها می باشد. معمولاً در مرحله بعد از این ملکول های RNA استفاده شده و با بهره گیری از آنزیم Reverse Transcriptase ملکول cDNA ساخته می شود. گروه پژوهشی روژان بیوتک با بهره گیری از کارشناسان ماهر و متخصصین به شما کمک می کند تا در کمترین زمان RNA مورد نظر خود و یا cDNA مطلوب خود را در اختیار داشته باشید.