خون پنهان در مدفوع انسانی FOB

CTNI -FOBn

  • دانلود بروشور تست
  • خون پنهان در مدفوع انسانی FOB
  • کاست
  • نمونه مدفوع
  • 50 نانوگرم در میلی لیتر
  • 40 عدد در جعبه