مدل سرطانی

سرطان بيماري اي است كه در آن سلول هاي بدن در يك تومور بدخيم به طور غير عادي تقسيم و
تكثير مي شوند و بافت هاي سالم را نابود مي كنند. سلول هاي سرطاني از سازوكارهاي عادي تقسيم و
رشد سلول ها جدا مي افتند. علت دقيق اين پديده نامشخص است ولي عوامل ژنتيكي يا عوامل بيروني
هم چون ويروس و مواد سرطانزا در اين امر موثر ميباشد. در اين بيماري سلولهاي غير طبيعي به
صورت كنترل نشده تكثير يافته و مي توانند بافتهاي مجاور را درگير كنند. سلولهاي سرطاني
همچنين ميتوانند از طريق جريان خون يا لنف به ساير نقاط بدن گسترش يابند. انواع سرطان شامل
كارسينوم، ساركوم، لوسمي، لنفوم و سرطان دستگاه اعصاب مركزي است. در يك جاندار سالم،
هميشه بين ميزان تقسيم سلول، مرگ طبيعي سلولي و تمايز، يك تعادل وجود دارد .سرطان شامل
همه انواع تومورهاي بدخيم مي شود كه در پزشكي آنها را بيشتر با نام نئوپلاسم مي شناسند. احتمال
بروز سرطان در سنين مختلف وجود دارد ولي احتمال بروز سرطان با افزايش سن زياد مي شود .
سرطان باعث 13 ٪مرگ ها است و بر طبق گزارش انجمن بهداشت آمريكا 7٫6 ميليون نفر بر اثر
سرطان و در سال 2007 مرده اند.

شرکت دانش بنیان پژوهشی- تولیدی روژان آزما در زمینه ایجاد مدل های مختلف حیوانی و همچنین انجام آزمایش های مختلف و مشارکت در انجام پروژه های دانشجویی و تهیه کیت های تخصصی و تحقیقاتی ، آماده ارائه خدمات می باشد.

دانلود ۱

دانلود۲

دانلود ۳